Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 9-15 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
22.11.2022
Provoz o Vánocích a expedice objednávek
Celofiremní vánoční volno jsme si letos naplánovali v termínu 19.12.2022-2.1.2023. Expedice objednávek Poslední expedice objednávek v tomto roce bud... číst celé
24.02.2022
NEOTA ROK 2021
Loňský rok jsme nejen ustáli situaci s covidovými opatřeními, nedostatkem materiálu, zdražováním a dalšími překážkami. My jsme jako firma zase o něco ... číst celé
08.12.2021
Katalogy produktů a služeb ke stažení
Kromě on-line nabídky tady na Neotashopu si můžete všechny naše produkty prohlížet, studovat a vybírat také off-line v našich katalozích. Tištěnou ver... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Prodáváme systémy
  1. Úvod
  2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČÁST A: Obecná ustanovení

I.    Předmět obchodních podmínek pro kupní smlouvu

1.    Tyto obchodní podmínky pro kupní smlouvu (dále jen „OP“) upravují smluvní vztah, práva a povinnosti při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím objednávkového systému nacházejícího se na internetových stránkách www.neotashop.cz (dále jen „Systém“) provozovaného obchodní společností NEOTA CZ s.r.o., IČO: 277 59 431, sídlem Štefánikova 75/8, Brno – Ponava, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 57059, na straně jedné (dále již jen „Prodávající“) a subjektem, který hodlá uzavřít (dále již jen „Kupující“) s Prodávajícím kupní smlouvu na základě mezi nimi uzavřené rámcové kupní smlouvy, dle těchto OP a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále již jen „Kupní smlouva“).

2.    Tyto OP jsou určeny výhradně pro nákup zboží prostřednictvím Systému Kupujícím – podnikatelem. Kupujícím se tedy rozumí ten, kdo při uzavírání kupní smlouvy s Prodávajícím samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá Smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ten, kdo jedná jménem nebo na účet podnikatele – fyzické či právnické osoby. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí rámcovou kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami, a zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3.    Kupující bere na vědomí, že tyto OP jsou pro smluvní strany závazné a vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se jimi řídí, nedohodnou-li strany odchylné smluvní ujednání.

ČÁST B: Kupní smlouva

II.    Předmět Kupní Smlouvy

1.    Předmětem Kupní smlouvy je zboží objednané Kupujícím v Systému.

2.    Zobrazení zboží v Systému je pouze ilustrační a rozhodující je textový popis vlastností zboží.

3.    Popis, funkce, technické údaje a parametry, tj. rozměry, váha, výkon, kapacita a ostatní údaje, uvedené u jednotlivých druhů zboží v Systému, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách Prodávajícího, vycházejí z údajů Prodávajícího, či údajů poskytovaných Prodávajícímu výrobci zboží, a Kupující tedy bere na vědomí, že všechny shora uvedené údaje jsou poskytovány a uváděny s výhradou práva výrobce učinit technické změny zboží.

III.    Objednání zboží a uzavření Smlouvy

1.    Objednávka zboží je realizována výběrem zboží Kupujícím v Systému, řádným vyplněním všech údajů uvedených v objednávkovém formuláři, v němž je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a následným elektronickým odeslání Prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce Kupujícího jsou jejím odesláním považovány Prodávajícím za správné.

2.    Realizace objednávky zboží dle odst. 1. je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Prodávající po obdržení objednávky dle odst. 1. buď potvrdí elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího její přijetí, a okamžikem doručení takového potvrzení Prodávajícího Kupujícímu je uzavřena Kupní smlouva, anebo Prodávající po obdržení objednávky dle odst. 1 odmítne přijetí objednávky Kupujícího, o čemž jej elektronicky vyrozumí na jeho e-mailovou adresu.

3.    Prodávající má právo objednávku Kupujícího dle odst. 1. odmítnout z jakéhokoliv důvodu, zejména však v případě, že Kupující byl, či v době odeslání své objednávky stále je, v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči Prodávajícímu vzniklých na základě dříve uzavřené Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

IV.    Vlastnosti zboží

1.    Smluvní strany se dohodly, že zboží Kupujícím objednané bude mít vlastnosti dle technických listů uvedených v Systému u takového zboží, a pokud ke Kupujícím objednanému zboží nebude v Systému uveden příslušný technický list, pak bude mít zboží vlastnosti obvyklé.

V.    Práva a povinnosti Kupujícího

1.    Kupující má právo kontaktovat Prodávajícího písemně, telefonicky či elektronicky na jeho kontaktních údajích za účelem potvrzení či upřesnění vlastností zboží dle článků II. a IV.

2.    Kupující má právo požadovat po Prodávajícím odstranění vad zboží dle článku IX.

3.    Kupující je povinen při instalaci tepelných čerpadel obchodního označení „NeoRé“ dodržovat instalační podmínky Prodávajícího obsažené v manuálech k těmto tepelným čerpadlům, a dodržovat ustanovení Všeobecných záručních podmínek pro invertorová tepelná čerpadla vzduch/voda NeoRé, platných ke dni uzavření Kupní smlouvy.

VI.    Práva Prodávajícího

1.    Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího autorizaci objednávky v telefonické, elektronické či písemné formě za účelem ověření totožnosti Kupujícího a údajů obsažených v objednávce, anebo současně s tím, anebo samostatně, též zálohu až do výše 100 % ceny objednaného zboží, a to zejména v případech:

a)    kdy Kupující provede objednávku zboží v počtu, jež převyšuje obvykle objednávaný počet takového zboží jinými Kupujícími, 
b)    jestliže je cena Kupujícím objednaného zboží vzhledem k rozsahu objednávky nikoliv zanedbatelná,
c)    kdy má Prodávající na základě objednávky Kupujícího zajistit úpravu (přizpůsobení) objednaného zboží dle požadavků Kupujícího,
d)    jakož i v dalších případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany oprávněných ekonomických zájmu Prodávajícího.

2.    Prodávající má právo nepřihlížet k objednávce učiněné Kupujícím v případě, že nebude Kupujícím provedena autorizace objednávky nebo zaplacena požadovaná záloha dle odst. 1.

VII.    Cena zboží a platební podmínky

1.    Ceny zboží uvedené v Systému Prodávajícího jsou uváděny včetně DPH a jsou platné ke dni odeslání objednávky zboží Kupujícím. 

2.    Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených v Systému v případech změn kurzů zahraničních měn, výrazného růstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců zboží či dodavatelů zboží.

3.    Způsob platby za objednané zboží je Kupujícím zvolen před odesláním objednávky. Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů platby:

a)    dobírka;
b)    bankovní převod na účet Prodávajícího;
c)    faktura vystavená Prodávajícím se čtrnáctidenní lhůtou splatnosti.

4.    Způsoby platby uvedené v odst. 3. mohou být Prodávajícím v Systému stanoveny pro různé druhy zboží všechny současně nebo samostatně.

VIII.    Doručení zboží a cena doručení

1.    Kupujícím objednané zboží mu bude Prodávajícím doručeno způsobem, který si Kupující zvolí ve své objednávce.

2.    Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů doručení zboží:

a)    osobní převzetí objednaného zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího nacházející se na adrese Jankovice 133, Holešov, PSČ 769 01;
b)    doručení externím dopravcem (PPL, DPD, Česká pošta apod.) dle aktuálních volných kapacit externích dopravců na adresu Kupujícího.

3.    Lhůta doručení objednaného zboží Prodávajícím Kupujícímu je uvedena v Systému u každého zboží. V případě, že u zboží není uvedena žádná lhůta doručení zboží, pak bude lhůta doručení zboží sdělena Prodávajícím 
Kupujícímu na základě jeho dotazu, případně po odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu.

4.    O ceně za doručení zboží některým ze způsobu dle odst. 2. je Kupující informován při procesu sestavování objednávky u každého zboží individuálně, a před odesláním objednávky v souhrnu za celou objednávku.

5.    Kupující má v případě doručení zboží způsobem podle odst. 2. písm. b) až d) povinnost prohlédnout zboží před jeho převzetím od dopravce spolu s tímto dopravcem, zejména neporušenost obalu.

6.    Prodávající kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s Kupní smlouvou. Prodávající předá Kupujícímu doklady potřebné k 
převzetí a užívání zboží, přičemž má-li k předání zboží dojít při zaplacení kupní ceny, předá Prodávající Kupujícímu doklady ke zboží v místě placení.

7.    Prodávající splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění. Při odeslání zboží Prodávajícím dle odst. 2. písm. b) až d) nastanou účinky odevzdání věci Kupujícímu předáním 
zboží dopravci na adrese provozovny Prodávajícího Jankovice 133, Holešov, PSČ 769 01.

IX.    Záruka za jakost a práva z vadného plnění

1.    Záruka za jakost a práva z vadného plnění se řídí Prodávajícím vydanými Všeobecnými záručními podmínkami pro invertorová tepelná čerpadla vzduch/voda NeoRé, platnými ke dni uzavření Kupní smlouvy, a příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

X.    Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

1.    Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu zboží Kupujícímu. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny za zboží, není Kupující oprávněn zboží užívat, 
poskytnout jej k užívání třetí osobě, a nesvědčí mu práva dle článku IX.

2.    Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím zboží, jakož i v případě, že Kupující zboží nepřevzal, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

3.    Předá-li Prodávající zboží objednané Kupujícím dopravci pro přepravu ke Kupujícímu v místě určeném Kupní smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, 
předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

4.    Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Prodávajícímu kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Část C: Společná a závěrečná ustanovení 

XI.    Škody

1.    Prodávající neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímu v důsledku vyšší moci, přičemž za případ vyšší moci se pro účely vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím rozumí událost vylučující odpovědnost a to zejména válka, 
ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, pandemie, restrikce přijaté orgány veřejné správy, výbuchy, chemická nebo radioaktivní 
kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo 
mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými 
vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše za splnění předpokladů, že událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, nelze rozumně předpokládat, že by povinná 
strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Kupní smlouvy Prodávající vznik této události předvídal.

2.    Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností stanovených těmito OP, Kupní smlouvou či obecně závaznými právními předpisy ze strany Kupujícího.

XII.    Společná a závěrečná ustanovení

1.    Prodávající je oprávněn v průběhu trvání Kupní smlouvy měnit tyto OP, a to s přihlédnutím ke změně platné právní úpravy vztahující se na vztahy upravené Kupní smlouvou či s přihlédnutím ke změně obchodní strategie, 
ekonomické situace a vývoje trhu.

2.    Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost 
zbývajících ustanovení OP. 

3.    Změnu OP Prodávající zveřejní zpravidla 30 dnů předem umístěním na internetové stránky www.neotashop.cz či jiným vhodným způsobem. Kupující je oprávněn z důvodu změny OP v případech stanovených zákonem odstoupit od 
Kupní smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy Prodávající oznámí či zveřejní nové znění OP.

4.    Tyto OP jsou platné a závazné, až do doby jejich nahrazení novým zněním, do doby jejich nahrazení či částečného nahrazení odchylným ujednáním Prodávajícího s Kupujícím.

5.    Smluvní strany podle § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ujednávají promlčecí lhůtu pro práva Prodávajícího vzniklá z Kupní smlouvy v délce 10 (deseti) let ode dne, kdy mohlo být 
právo Prodávajícím uplatněno poprvé.

6.    Pokud Prodávající nevykoná jakékoliv své právo vyplývající z Kupní smlouvy nebo jej vykoná zčásti nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude 
překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

7.    Tyto OP vstupují v platnost dne 16. 4. 2021.

Novinky z našeho blogu

Výhody a nevýhody stropního vytápění
Výhody a nevýhody stropního vytápění
Stropní teplovodní systém má spoustu výhod, ale také pár nevýhod. Podívejte se co vás čeká... číst celé
Jak si vybrat správnou klimatizaci?
18.05.2021 Klimatizace
Jak si vybrat správnou klimatizaci?
Pro výběr správné klimatizace si musíte položit 4 otázky a znát na ně odpověď. číst celé
Jak efektivně a zdravě vychladit interiér?
Jak efektivně a zdravě vychladit interiér?
Jak efektivně a zdravě vychladit interiér? číst celé
Jaký zvolit výkon tepelného čerpadla?
Jaký zvolit výkon tepelného čerpadla?
5 bodů, jak určit správný výkon tepelného čerpadla číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme maximálně jednouměsíčně.
© 2021 NEOTA CZ s.r.o. - web vytvořil zsto.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz