Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 9-15 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
22.11.2022
Provoz o Vánocích a expedice objednávek
Celofiremní vánoční volno jsme si letos naplánovali v termínu 19.12.2022-2.1.2023. Expedice objednávek Poslední expedice objednávek v tomto roce bud... číst celé
24.02.2022
NEOTA ROK 2021
Loňský rok jsme nejen ustáli situaci s covidovými opatřeními, nedostatkem materiálu, zdražováním a dalšími překážkami. My jsme jako firma zase o něco ... číst celé
08.12.2021
Katalogy produktů a služeb ke stažení
Kromě on-line nabídky tady na Neotashopu si můžete všechny naše produkty prohlížet, studovat a vybírat také off-line v našich katalozích. Tištěnou ver... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Prodáváme systémy
  1. Úvod
  2. VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Část A: Obecná ustanovení


I. Předmět všeobecných záručních podmínek


1. Tyto všeobecné záruční podmínky (dále jen ,,Záruční podmínky”) obchodní společnosti NEOTA CZ s.r.o., IČO: 277 59 431, sídlem Štefánikova 75/8, Brno – Ponava, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57059, adresa provozovny Jankovice 133, Holešov, PSČ 769 01, (dále jen ,,výrobce“ nebo „prodávající“) upravují záruční práva a povinnosti vztahující se k invertorovým tepelným
čerpadlům vzduch/voda NeoRé vyrobených výrobcem (dále jen ,,zařízení”), a zakoupených kupujícím na základě kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím (dále jen „kupující“).

2. Kupující bere na vědomí, že tyto Záruční podmínky jsou pro smluvní strany závazné a vztah mezi prodávajícím a kupujícím se jimi řídí, nedohodnou-li strany odchylné smluvní ujednání.

3. Záruční podmínky upravují zejména pravidla, za nichž výrobce poskytuje záruku a záruční servis na zařízení, specifikovaná v příloze č. 1 těchto Záručních podmínek, jakož i délku záruční doby, poskytovanou výrobcem
u zařízení vymezených tamtéž.

4. Po dobu trvání záruky, jež je uvedena v příloze č. 1 těchto Záručních podmínek, prodávající odpovídá za to, že zařízení bude způsobilé k užití ke svému obvyklému účelu, a to za níže uvedených podmínek.

Část B: Záruka v případě instalace zařízení a jeho uvedení do provozu prodávajícím u kupujícího (prodávající kupujícímu zařízení dodá, instaluje a uvede do provozu)


II. Záruka


1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost, za instalaci zařízení u kupujícího a za řádné uvedení zařízení do provozu, přičemž:

a) instalací zařízení se rozumí prodávajícím provedené usazení vnitřní a venkovní jednotky zařízení, propojení zařízení na topný systém a ohřev TUV, připojení elektroinstalace zařízení, propojení zařízení chladivovým okruhem a naplnění chladivem,
b) uvedením zařízení do provozu se rozumí propojení zařízení chladivovým okruhem a naplnění chladivem, a nastavení a spuštění zařízení.
 
2. Termín instalace zařízení bude prodávajícím dohodnut s kupujícím při uzavření kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnut při instalaci zařízení dohodnut termín uvedení zařízení do provozu, je kupující oprávněn vyzvat písemně nebo e-mailem prodávajícího k řádnému uvedení zařízení do provozu. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu termín (den a hodinu) uvedení zařízení do provozu do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení výzvy kupujícího.

3. Prodávající je oprávněn napojit zařízení na webovou službu (Neota Route) pro dálkovou správu z důvodu kontroly dodržení záručních podmínek. Kupující je povinen za tímto účelem poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

4. Na příslušenství zařízení prodávající poskytuje záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, jež počne plynout ve stejný okamžik, jako záruka na zařízení. Příslušenstvím zařízení se rozumí výrobky uvedené jako příslušenství v ceníku prodávajícího platného ke dni převzetí zařízení od prodávajícího.

5. O instalaci, resp. uvedení, zařízení do provozu bude prodávajícím sepsán předávací protokol (dále jen „protokol“), který bude:

a) sepsán a podepsán prodávajícím autorizovanou osobou a kupujícím,
b) obsahovat údaj o adrese umístění (instalace) zařízení, a bližší popis instalace zařízení včetně výrobního čísla zařízení,
c) sepsán ve dvojím vyhotovení, z něhož jedno připadne prodávajícímu, a jedno kupujícímu.

6. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení úprav a na odlišná konstrukční řešení zařízení, která negativně neovlivní funkčnost ani hodnotu zařízení. Takové úpravy nebudou považovány za vadu zařízení a nemohou být předmětem reklamace.

III. Pravidla užívání a údržby zařízení


1. Pro zachování Záruky je kupující povinen:

a) dodržovat veškerá pravidla týkající se zacházení, používání, údržby a servisu zařízení, zejména pravidla vycházející z montážního návodu a návodu k obsluze,
b) dodržovat veškeré technické normy týkající se provozu zařízení,
c) zdržet se jakýchkoli neodborných zásahů do zařízení; jakýkoli zásah do zařízení je oprávněn provést pouze prodávající či odborná, prodávajícím autorizovaná, osoba,
d) plnit pokyny prodávajícího související s údržbou a servisem zařízení, včetně pokynů ke změně nastavení zařízení,
e) průběžně a pravidelně kontrolovat správnou funkčnost zařízení (alespoň 1x za měsíc v aktivním provozu),
f) řádně a včas oznámit prodávajícímu vznik vady bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zařízení projeví,
g) při výzvě prodávajícího umožnit jeho pracovníkům nebo jím pověřeným osobám přístup k zařízení,
h) umožnit prodávajícímu provádění pravidelných servisních prohlídek zařízení v ročních intervalech, přičemž mezi jednotlivými servisními prohlídkami nesmí uplynout více jak 14 měsíců, a první pravidelná servisní prohlídka musí být provedena do 12-ti měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu.

Část C: Záruka v případě uvedení zařízení do provozu prodávajícím (prodávající kupujícímu zařízení dodá a uvede jej do provozu u uživatele zařízení)


IV. Záruka


1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a za řádné uvedení zařízení do provozu, prodávající neodpovídá za instalaci zařízení u uživatele zařízení, přičemž:

a) instalací zařízení se rozumí usazení vnitřní a venkovní jednotky zařízení, propojení zařízení na topný systém a ohřev TUV, připojení elektroinstalace zařízení, propojení zařízení chladivovým okruhem a naplnění chladivem, pokud je k tomuto propojení kupující oprávněn podle předpisů veřejného práva; kupující je povinen mít platný certifikát pro instalace (montáže) tepelných čerpadel NeoRé (zařízení), jenž vystavuje prodávající, a to po celou dobu, po kterou bude realizovat instalace zařízení u uživatelů zařízení,
b) uvedením zařízení do provozu se rozumí propojení zařízení chladivovým okruhem a naplnění chladivem, pokud jej neprovedl kupující dle písm. a), a nastavení a spuštění zařízení,
c) uživatelem zařízení se rozumí zákazník kupujícího, jemuž kupující zařízení instaluje, a na nějž převede vlastnické právo k zařízení.

2. S ohledem na speciální montážní postupy a platné normy týkající se zařízení je podmínkou poskytnutí plné záruky na zařízení jednak instalace osobou, jež disponuje platným certifikátem vystaveným prodávajícím dle odst. 1 písm. a), jednak uvedení do provozu zařízení přímo prodávajícím.

3. Kupující je povinen vyzvat písemně nebo e-mailem prodávajícího k řádnému uvedení zařízení do provozu. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu termín (den a hodinu) uvedení zařízení do provozu do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení výzvy kupujícího.

4. Kupující je povinen bezplatně odstranit případné vady instalace zařízení u uživatele zařízení. V případě, že odstranění vad zařízení způsobených vadnou instalací zařízení kupujícím zajistí prodávající v průběhu uvedení zařízení do provozu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu s tím vzniklé náklady.

5. Prodávající je oprávněn napojit zařízení na webovou službu (Neota Route) pro dálkovou správu z důvodu kontroly dodržení záručních podmínek. Uživatel zařízení je povinen za tím účelem poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

6. Na příslušenství zařízení prodávající poskytuje záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, jež počne plynout ve stejný okamžik, jako záruka na zařízení. Příslušenstvím zařízení se rozumí výrobky uvedené jako příslušenství v ceníku prodávajícího platného ke dni převzetí zařízení od prodávajícího.

7. O instalaci zařízení bude kupujícím, a o uvedení zařízení do provozu bude prodávajícím, sepsán předávací protokol (dále jen „protokol“), který bude:

a) sepsán a podepsán prodávajícím autorizovanou osobou a uživatelem zařízení,
b) obsahovat údaj o adrese umístění (instalace) zařízení, a bližší popis instalace zařízení včetně výrobního čísla zařízení,
c) sepsán ve dvojím vyhotovení, z něhož jedno připadne prodávajícímu, a jedno uživateli zařízení.

8. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení úprav a na odlišná konstrukční řešení zařízení, která negativně neovlivní funkčnost ani hodnotu zařízení. Takové úpravy nebudou považovány za vadu zařízení a nemohou být předmětem reklamace.

V. Pravidla užívání a údržby zařízení


1. Pro zachování Záruky je kupující povinen:

a) zajistit řádnou instalaci zařízení k tomu oprávněnou osobou,
b) dodržovat veškerá pravidla týkající se zacházení se zařízením, zejména postupy uvedené montážním návodu k zařízení,
c) zajistit dodržení veškerých technických norem při instalaci zařízení,
d) plnit pokyny prodávajícího související s instalací,
e) zdržet se jakýchkoli neodborných zásahů do zařízení; jakýkoli zásah do zařízení je oprávněn provést pouze prodávající či odborná, prodávajícím autorizovaná, osoba,
f) k výzvě prodávajícího a na základě jeho pokynů upravit nastavení zařízení, pokud to prodávající považuje za nezbytné z hlediska řádné funkčnosti zařízení, když přítomnost servisního technika zjevně nebude nezbytná,
g) řádně a včas oznámit prodávajícímu vznik vady bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zařízení projeví,
h) při výzvě prodávajícího umožnit jeho pracovníkům nebo jím pověřeným osobám přístup k zařízení.

2. Pro zachování Záruky je kupující povinen u uživatele zařízení zajistit, a tedy uživatele poučit o jeho povinnosti:

a) uplatnit práva ze záruky přímo u kupujícího,
b) dodržovat veškerá pravidla týkající se zacházení, používání, údržby a servisu zařízení, zejména pravidla vycházející z montážního návodu a návodu k obsluze,
c) dodržovat veškeré technické normy týkající se provozu zařízení,
d) plnit pokyny prodávajícího související s údržbou a servisem zařízení, včetně pokynů ke změně nastavení zařízení,
e) průběžně a pravidelně kontrolovat správnou funkčnost zařízení (alespoň 1x za měsíc v aktivním provozu),
f) zajistit provádění pravidelných servisních prohlídek zařízení v ročních intervalech, přičemž mezi jednotlivými servisními prohlídkami nesmí uplynout více jak 14 měsíců, a první pravidelná servisní prohlídka musí být provedena do 12-ti měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu, o němž byl dle článku II. odst. 7. sepsán protokol,
g) platit náklady na prohlídky dle písm. f), jestliže je nenese kupující,
h) zdržet se jakýchkoli neodborných zásahů do zařízení s tím, že jakýkoli zásah do zařízení je oprávněn provést pouze prodávající či odborná osoba jím autorizovaná,
i) k výzvě prodávajícího a na základě jeho pokynů upravit nastavení zařízení, pokud to prodávající považuje za nezbytné z hlediska řádné funkčnosti zařízení, když přítomnost servisního technika zjevně nebude nezbytná,
j) řádně a včas oznámit prodávajícímu vznik vady bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zařízení projeví,
k) při výzvě prodávajícího umožnit jeho pracovníkům nebo jim pověřeným osobám přístup k zařízení.

Část D: Záruka v případě uvedení zařízení do provozu kupujícím (prodávající kupujícímu dodá zařízení)

VI. Záruka

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení. Odpovědnost za instalaci a uvedení zařízení do provozu u uživatele zařízení nese kupující, a tedy je kupující povinen k bezplatnému odstranění případných vad instalace a uvedení zařízení do provozu. Uživatelem zařízení se rozumí zákazník kupujícího, jemuž kupující zařízení instaluje a uvádí do provozu, a na nějž kupující převede vlastnické právo k zařízení.

2. Kupující je povinen mít platný certifikát pro instalace (montáže), autorizované spuštění a servis tepelných čerpadel NeoRé (zařízení), jenž vystavuje prodávající, a to po celou dobu, po kterou bude instalovat zařízení a uvádět je do provozu u jejich uživatelů, a po kterou bude poskytovat záruční servis dle následujících ustanovení.

3. V případě, že odstranění vad zařízení způsobených vadnou instalací a/nebo vadným uvedením zařízení do provozu způsobené kupujícím zajistí prodávající, je kupující povinen nahradit prodávajícímu s tím vzniklé náklady.

4. Po dobu trvání záruky je kupující povinen zajistit ve lhůtách stanovených těmito Záručními podmínkami záruční servis zařízení spočívající v odstranění případných vad zařízení, na které prodávající poskytuje záruku, s tím, že prodávající kupujícímu za tímto účelem bezplatně dodá náhradní díly či zajistí opravu vadného zařízení. Po dobu prvních 3 (tří) let trvání záruky je kupující povinen zajišťovat tento záruční servis zařízení na vlastní náklady, jelikož takto vzniklé náklady jsou dle dohody prodávajícího a kupujícího zohledněny v kupní ceně zařízení, a kupující prohlašuje, že tyto náklady zohlední při stanovení ceny, za níž převede vlastnické právo k zařízení na uživatele zařízení. V případě, že prodávající poskytuje na zařízení záruku v délce 5 (pěti) let, tak je kupující povinen provádět záruční servis zařízení u uživatele ve čtvrtém a pátém roce trvání záruky na náklady prodávajícího s tím, že výše této úplaty (výše nákladů) musí být vždy předem písemně odsouhlasena prodávajícím. Prodávající je oprávněn v případě, kdy se na výši této úplaty s kupujícím nedohodne, zajistit záruční servis u uživatele zařízení ve čtvrtém a pátém roce trvání záruky jinou oprávněnou osobou.

5. V případě, že bude kupující v prodlení s odstraněním vady dle odst. 4, a tyto vady odstraní prodávající, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady s tím vzniklé.

6. Prodávající je oprávněn napojit zařízení na webovou službu (Neota Route) pro dálkovou správu z důvodu kontroly dodržení záručních podmínek. Uživatel zařízení je povinen za tím účelem poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

7. Na příslušenství zařízení prodávající poskytuje záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, jež počne plynout ve stejný okamžik, jako záruka na zařízení. Příslušenstvím zařízení se rozumí výrobky uvedené jako příslušenství v ceníku prodávajícího platného ke dni převzetí zařízení od prodávajícího.

8. O instalaci, resp. uvedení, zařízení do provozu bude kupujícím sepsán s uživatelem zařízení předávací protokol (dále jen „protokol“), který bude:

a) sepsán a podepsán kupujícím a uživatelem zařízení,
b) obsahovat údaj o adrese umístění (instalace) zařízení, a bližší popis instalace a uvedení do provozu zařízení včetně výrobního čísla zařízení,
c) sepsán ve trojím vyhotovení, z něhož jedno připadne kupujícímu, jedno uživateli zařízení a jedno vyhotovení je kupující povinen předat prodávajícímu osobně, e-mailem nebo poštovním přepravcem na adresu provozovny prodávajícího Jankovice 133, Holešov, PSČ 769 01, a to nejdéle do 30-ti dnů ode dne sepsání protokolu.

9. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení úprav a na odlišná konstrukční řešení zařízení, která negativně neovlivní funkčnost ani hodnotu zařízení. Takové úpravy nebudou považovány za vadu zařízení a nemohou být předmětem reklamace.

VII. Pravidla užívání a údržby zařízení

1. Pro zachování Záruky je kupující povinen:

a) zajistit řádnou instalaci a uvedení do provozu zařízení k tomu oprávněnou osobou,
b) dodržovat veškerá pravidla týkající se zacházení se zařízením, zejména postupy uvedené montážním návodu k zařízení,
c) zajistit dodržení veškerých technických norem při instalaci a uvedení do provozu zařízení,
d) plnit pokyny prodávajícího související s instalací a uvedením do provozu zařízení,
e) zdržet se jakýchkoli neodborných zásahů do zařízení; jakýkoli zásah do zařízení je oprávněn provést pouze prodávající či odborná, prodávajícím autorizovaná, osoba,
f) k výzvě prodávajícího a na základě jeho pokynů upravit nastavení zařízení, pokud to prodávající považuje za nezbytné z hlediska řádné funkčnosti zařízení, když přítomnost servisního technika zjevně nebude nezbytná,
g) řádně a včas oznámit prodávajícímu vznik vady bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zařízení projeví, bude-li při odstranění vady nutná součinnost prodávajícího,
h) při výzvě prodávajícího umožnit jeho pracovníkům nebo jím pověřeným osobám přístup k zařízení.

2. Pro zachování Záruky je kupující povinen u uživatele zařízení zajistit, a tedy uživatele poučit o jeho povinnosti:

a) uplatnit práva ze záruky přímo u kupujícího,
b) dodržovat veškerá pravidla týkající se zacházení, používání, údržby a servisu zařízení, zejména pravidla vycházející z montážního návodu a návodu k obsluze,
c) dodržovat veškeré technické normy týkající se provozu zařízení,
d) plnit pokyny prodávajícího související s údržbou a servisem zařízení, včetně pokynů ke změně nastavení zařízení,
e) průběžně a pravidelně kontrolovat správnou funkčnost zařízení (alespoň 1x za měsíc v aktivním provozu),
f) zajistit provádění pravidelných servisních prohlídek zařízení v ročních intervalech, přičemž mezi jednotlivými servisními prohlídkami nesmí uplynout více jak 14 měsíců, a první pravidelná servisní prohlídka musí být provedena do 12-ti měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu, o němž byl dle článku III. odst. 8. sepsán protokol,
g) platit náklady na prohlídky dle písm. f), jestliže je nenese kupující,
h) zdržet se jakýchkoli neodborných zásahů do zařízení s tím, že jakýkoli zásah do zařízení je oprávněn provést pouze prodávající či odborná osoba jím autorizovaná,
i) k výzvě prodávajícího a na základě jeho pokynů upravit nastavení zařízení, pokud to prodávající považuje za nezbytné z hlediska řádné funkčnosti zařízení, když přítomnost servisního technika zjevně nebude nezbytná,
j) řádně a včas oznámit kupujícímu vznik vady bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zařízení projeví,
k) při výzvě prodávajícího umožnit jeho pracovníkům nebo jim pověřeným osobám přístup k zařízení.

Část E: Společná a závěrečná ustanovení


VIII. Skutečnosti vylučují záruční odpovědnost prodávajícího


1. Základní podmínkou pro platné uplatnění práv ze záruky je dodržování podmínek užívání a údržby zařízení specifikovaných v těchto Záručních podmínkách či v montážním návodu či návodu k obsluze. V případě
porušení těchto podmínek práva kupujícího či uživatele zařízení ze záruky zanikají a prodávající není povinen poskytnout záruční plnění.

2. Bez ohledu na typ záruky se záruka nevztahuje na vady a poškození vzniklé zejména:

a) v důsledku neodborné instalace (montáže) zařízení a/nebo jeho uvedení do provozu,
b) zanesením hydraulického okruhu zařízení kalem, nečistotami a korozí,
c) běžným opotřebením, zejména filtrů, těsnění, akumulátorů, baterií, ochranných anod apod.,
d) nedodržením technických nároků pro instalaci, údržbu a užívání zařízení,
e) elektrickým přepětím a podpětím nebo kolísáním parametrů elektrické sítě mimo standardní rozsah,
f) skladování či používání zařízení způsobem, jež neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci vztahující se k zařízení,
g) mechanickým poškozením zařízení,
h) příčinami vzniklými mimo kontrolu prodávajícího jako je vyšší moc, zneužití, použití pro jiný účel, než pro který bylo zařízení navrženo a vyrobeno, nehoda, závada na externím zařízení nedodaném prodávajícím,
i) při dopravě zařízení od okamžiku předání zařízení prodávajícím prvnímu přepravci (viz dále odstavec 6 tohoto článku VIII.),
j) při neodborné instalaci zařízení včetně instalace interních zařízení, chybné manipulaci a montáži
k) v důsledku neobvyklého užívání zařízení (např. použití pro jiný účel, než bylo zařízení navrženo), pochybení nebo nedbalosti,
l) působením vnějších vlivů či z důvodu havárie způsobené vnějšími vlivy,
m) v důsledku montáže, oprav, úprav, změn či jiného zásahu osoby mimo osoby prodávajícího,
n) chemickými látkami použitými na zařízení v rozporu s provozními podmínkami zařízení
o) v důsledku provozu s nevhodným médiem (otopnou vodou) v otopné soustavě, jejíž parametry nesplňují parametry stanovené provozními podmínkami zařízení,
p) vlivem jiného zařízení, které není součástí zařízení,
q) vlivem chybného projektového řešení, které nebylo odsouhlaseno prodávajícím nebo jím autorizovanou osobou.

3. Bez ohledu na typ záruky se záruka nevztahuje na:

a) na zařízení připojené na elektrickou síť bez platné revizní zprávy,
b) na zařízení instalované mimo území ČR,
c) na zařízení s porušenými bezpečnostními plombami uvnitř zařízení,
d) na zařízení po dosažení 25 000 moto-hodin provozu
e) na zařízení instalovaná či uvedená do provozu osobou, která není prodávajícím nebo jím autorizovanou osobou,
f) zařízení, ke kterému není umožněn bezpečný přístup pro provedení servisního zásahu,
g) zařízení, které bylo bez písemného souhlasu prodávajícího jakkoli změněno či upraveno včetně elektrických a mechanických změn.

4. Záruka se nevztahuje na závady a škody na zařízení způsobené závadou na zařízení sekundárního zdroje tepla, závadou v otopné soustavě̌, respektive na sekundárním okruhu tepelného čerpadla (ucpaný filtr, zavzdušnění,
porucha externího cirkulačního čerpadla, apod.) nebo chybným nastavením regulačních a řídících prvků.

5. Prodávající není odpovědný za vhodný výběr zařízení a způsob jeho použití. Záruka zaniká, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem změněno, včetně̌ elektrických nebo mechanických změn, bez předchozího písemného
souhlasu prodávajícího.

6. Je-li zařízení dodáváno prostřednictvím třetí osoby – např. dopravce, prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku přepravy nebo nahodilou událostí při přepravě. Nebezpečí škody na zařízení přechází okamžikem předání zařízení dopravci. Případné vady na zařízení vzniklé v důsledku dopravy zajišťované prodávajícím (přímo nebo prostřednictvím smluvních dopravců̊ prodávajícího) se uplatňují u prodávajícího.

7. Prodávající neodpovídá za poškození zařízení, pokud tyto byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody vyšší mocí, neodborným skladováním, vnějším či neodborným zásahem.

8. Prodávající neodpovídá za vady zařízení, na které prodávající výslovně upozornil před dodáním zařízení.

9. V případě, že uživatel zanedbá svou povinnost pravidelné kontroly funkčnosti a výkonu zařízení, neodpovídá prodávající za případné škody vzniklé vadnou funkčností (zejména škody spočívající ve zvýšené spotřebě elektrické energie), jímž by se dalo předejít pravidelnou kontrolou prováděnou alespoň 1x měsíčně dle článku III. odst. 1 písm. e), resp. dle článku V. odst. 2 písm. e) Záručních podmínek, resp. dle článku VII. odst. 2 písm. e) Záručních podmínek.

10. Pouze v případě, že prodávající provedl instalaci a zprovoznění zařízení u kupujícího, odpovídá také za řádnou instalaci a zprovoznění a za případné vady zařízení způsobené vadnou instalací a zprovozněním.

11. V případě, že zařízení instalovala u uživatele zařízení osoba odlišná od prodávajícího, odpovídá uživateli za řádnou instalaci osoba provádějící instalaci. Za případné vady zařízení nezpůsobené vadnou instalací či zásahem této osoby, bude prodávající odpovídat pouze v případě, že instalaci zařízení prováděla odborná, prodávajícím autorizovaná, osoba.

12. Záruka na zařízení zaniká uplynutím záruční doby či uplynutím 25 000 moto-hodin provozu zařízení dle toho, která z těchto událostí nastane dříve.
13. Prodávající ani v případě řádné reklamace neodpovídá za vedlejší náklady vzniklé kupujícímu či uživateli zařízení v době od vzniku či výskytu vady do jejího úplného odstranění ve lhůtě uvedené v těchto Záručních podmínkách (např. náklady na zvýšenou spotřebu elektrické energie).

IX. Prohlídka zařízení a oznámení vad


1. Při převzetí zařízení je kupující povinen zařízení prohlédnout. Případné zjevné vady či poškození je kupující povinen fotograficky zdokumentovat a písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne převzetí zařízení. Ve stejné lhůtě je kupující povinen u prodávajícího písemně uplatnit také vady v množství.

2. Ostatní vady zařízení musí být prodávajícímu písemně kupujícím sděleny do 3 (tří) pracovních dnů od okamžiku, kdy se vady projeví.

3. V případě, že vady nebudou kupujícím písemně včas prodávajícímu oznámeny, nároky z vad vůči prodávajícímu zanikají, neprokáže-li se, že včasnému oznámení vad bránily na straně kupujícího objektivní příčiny včetně vyšší moci.

X. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)


1. Reklamace musí být kupujícím uplatněna u prodávajícího vždy písemně, a to buď doporučeným dopisem, e-mailem, nebo vyplněním reklamačního formuláře nacházejícího se na adrese www.neota.cz/reklamace. Kupující, který je podnikatelem, je oprávněn, použít k reklamaci formulář prodávajícího, jenž je mu k dispozici ve formátu .pdf v systému prodávajícího (www.neotashop.cz/reklamace). Při uplatnění reklamace, ve které bude popsána vada zařízení, je kupující povinen uvést zejména projevy vady, fotodokumentaci vady a výrobní číslo zařízení.

2. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího či autorizovaný servis prodávajícího. Po uplatnění reklamace může být prodávajícím po kupujícím požadováno předložení:

a) dokladu o zakoupení zařízení,
b) předávacího protokol / záručního listu,
c) jakýchkoliv dalších listin vztahujících se k zařízení, bude-li jich zapotřebí pro řádné a úplné posouzení reklamace.

3. S reklamovaným zařízením nesmí být kupujícím nakládáno způsobem, jenž by znemožnil či ztížil posouzení vady zařízení. Prodávajícímu musí být kupujícím umožněna prohlídka zařízení za účelem posouzení reklamované vady.
V opačném případě zanikají práva ze záruky.

4. Prodávající je při uplatnění práva z vad (reklamaci) povinen postupovat tak, aby byla zajištěna základní činnost zařízení (dodávka tepla) v co nejkratší možné době po uplatnění reklamace kupujícím. Reklamaci, včetně̌ úplného odstranění vady, je prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 (třiceti) dnů ode dne řádného oznámení vady. Tyto lhůty může prodávající prodloužit po dohodě s kupujícím či uživatelem zařízení.

5. V případě, že je kupující v postavení spotřebitele, a prodávající nedodrží lhůtu pro vyřízení reklamace dle odst. 4, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

XI. Práva z odpovědnosti za vady (ze záruky)


1. V případě vady zařízení, na něž se vztahuje záruka, je prodávající povinen bezplatně vyměnit vadný díl zařízení za náhradní díl bezvadný. V případě, že prodávající prováděl také instalaci zařízení,
zajistí na své náklady také provedení servisních prací spojených s výměnou vadného dílu. Prodávající je oprávněn vadu odstranit také opravou zařízení. V případě, že instalaci prodávající neprováděl,
zajistí opravu a výměnu vadného dílu na své náklady osoba, jež instalaci zařízení prováděla.

2. Vadné díly zařízení, které budou v rámci záručních oprav prodávajícím vyměněny, se stávají vlastnictvím prodávajícího.

3. Záruční doba na nově dodané náhradní díly uplyne spolu s dobou záruky celého zařízení, nejdříve však uplynutím 6-ti měsíců ode dne dodání náhradního dílu, nestanoví-li zákon ve vztahu k zvlášť chráněným osobám (spotřebitelům) dobu jinou.

4. Jiné povinnosti z vady zařízení má prodávající pouze v případě, stanoví-li tak kogentní právní norma či písemná dohoda s kupujícím.

XII. Škody


1. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu v důsledku vyšší moci, přičemž za případ vyšší moci se pro účely vztahu mezi prodávajícím a kupujícím rozumí událost vylučující odpovědnost a to zejména válka,
ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, pandemie, restrikce přijaté orgány veřejné správy, výbuchy, chemická nebo radioaktivní
kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo
mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými
vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše za splnění předpokladů, že událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, nelze rozumně předpokládat, že by
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a nelze rozumně předpokládat, že v době vzniku smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím prodávající vznik této události předvídal.

2. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností stanovených těmito Záručními podmínkami, či obecně závaznými právními předpisy ze strany kupujícího.

XIII. Závěrečná ustanovení


1. Prodávající je oprávněn měnit tyto Záruční podmínky, a to s přihlédnutím ke změně platné právní úpravy vztahující se na vztahy těmito podmínkami upravené, či s přihlédnutím ke změně obchodní strategie,
ekonomické situace a vývoje trhu.

2. Součástí Záručních podmínek je příloha č. 1, stanovující délku záruční doby ve vztahu ke konkrétním zařízením, jichž je prodávající výrobcem.

3. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto Záručních podmínek je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost,
nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení Záručních podmínek.

4. Změnu Záručních podmínek Prodávající zveřejní zpravidla 30 dnů předem umístěním na internetové stránky www.neotashop.cz či jiným vhodným způsobem.

5. Tyto Záruční podmínky jsou platné a závazné, až do doby jejich nahrazení novým zněním, či do doby jejich nahrazení či částečného nahrazení odchylným ujednáním prodávajícího s kupujícím.

6. Tyto Záruční podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 7. 2022 a platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím od 1. 7. 2022.

Novinky z našeho blogu

Výhody a nevýhody stropního vytápění
Výhody a nevýhody stropního vytápění
Stropní teplovodní systém má spoustu výhod, ale také pár nevýhod. Podívejte se co vás čeká... číst celé
Jak si vybrat správnou klimatizaci?
18.05.2021 Klimatizace
Jak si vybrat správnou klimatizaci?
Pro výběr správné klimatizace si musíte položit 4 otázky a znát na ně odpověď. číst celé
Jak efektivně a zdravě vychladit interiér?
Jak efektivně a zdravě vychladit interiér?
Jak efektivně a zdravě vychladit interiér? číst celé
Jaký zvolit výkon tepelného čerpadla?
Jaký zvolit výkon tepelného čerpadla?
5 bodů, jak určit správný výkon tepelného čerpadla číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme maximálně jednouměsíčně.
© 2021 NEOTA CZ s.r.o. - web vytvořil zsto.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz